flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Введено і дію наказами

                                                                                                       Голови Комунарського районного суду м. Запоріжжя №96а від                                                                                         20.10.2010 року, керівника апарату Комунарського районного суду м. Запоріжжя №26а/к від 20.10.2010 року

                                        

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників

Комунарського районного суду м. Запоріжжя

 

1.Загальні положення

 

Трудова дисципліна в Комунарському районному суді м. Запоріжжя забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної високоефективної роботи, творчим та свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) мають сприяти сумлінному ставленню до праці, подальшому зміцненню дисципліни, належній організації праці, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню її ефективності.

Невід’ємною частиною цих Правил є «Загальні правила поведінки державного службовця», затверджені наказом ГУДСУ № 214 від 04.08.2010 року (додаток № 1 до Правил), та «Правила поведінки працівника суду», затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 № 33 (додаток № 2 до Правил).

Правила поширюються на всіх працівників суду, які повинні ознайомитися з ними під розпис, знати і неухильно дотримуватись. Словосполучення працівники суду використовується в тексті Правил у значенні «судді  та працівники апарату суду».             

         Правила внутрішнього розпорядку затверджені на загальних зборах колективу суду за поданням керівника апарату суду.

Усі питання, пов”язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв”язує керівник апарату Комунарського суду в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, в іншому порядку. В разі відсутності голови суду його обов”язки виконує заступник голови суду. В разі відсутності керівника апарату його обов”язки виконує заступник керівника апарату.

 

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

        

Працівники апарату суду приймаються на роботу та звільняються з роботи на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу" на підставі наказу керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення працівнику апарату суду під розпис.

Судді  призначаються на посаду та звільняються з посади на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України,  Законами України «Про судоустрій і статус суддів», а саме на підставі відповідного акту про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді на підставі відповідного наказу голови суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення судді під розпис. 

Прийняття на роботу та звільнення з роботи судді  оформлюється наказом голови суду та прийняття на роботу та звільнення з роботи працівника апарату суду керівником апарата суду, який оголошується працівнику під розпис. У наказі про прийняття на роботу має бути вказано назву посади, ранг, встановлений у межах відповідної категорії посад - для осіб, які приймаються на державну службу, та умови оплати праці.

Перед тим, як працівник апарату суду та суддя приступить до роботи, особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді, та керівник апарату суду зобов'язані ознайомити працівника апарату суду:

 

працівника апарату суду та суддю:

 

 

Припинення трудових відносин працівника можливе тільки на підставі, передбаченій законодавством України. У разі звільнення працівника апарату суду за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) з письмовим попередженням про це  голови суду та керівника апарата суду за два тижні, за домовленістю між працівником апарату суду і головою суду та керівником апарата суду відносини можуть бути розірвані до закінчення строку попередження про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи.      

         Звільнення технічних працівників і співробітників суду за результатами атестації, а також у випадках ліквідації суду, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 

III. Основні права та обов”язки працівників

 

Працівники суду зобов'язані здійснювати свої повноваження чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження голови суду, заступника голови суду, а працівники апарату суду - також судді та керівника апарату суду, використовувати весь робочий час для продуктивної праці та утримуватися від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої обов'язки.

Судді здійснюють свої повноваження на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Коло обов'язків, покладених на працівника апарату суду, визначається Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді та посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) цього працівника.

 

Основні обов’язки працівника апарату суду:

 

 

 

         Працівники апарату суду не мають права:

 

         Працівники суду зобов'язані:

 

 

 

         Працівники суду мають право:

 

думку службовця, звинувачень або підозри;

 

Працівники суду мають інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та цими Правилами.

        

IV. Робочий час і його використання

 

  1. Для всіх працівників Комунарського суду установлюється п”ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

 

з понеділка по четвер:

початок роботи о 09.00 год.

закінчення роботи о 18.00 год.

у п'ятницю:

початок роботи: о 09.00 год.

закінчення роботи: о 16.45 год.

 

обідня перерва з 13.00 до 13.45 хв.

 

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 45 хвилин.

Загальна тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи становить 8 годин 15 хв., а в п'ятницю - 7 годин.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (ст. 73 КЗпП України).

Робота у вихідні дні та в режимі чергування встановлюється окремими наказами голови суду, керівника апарату суду. За розпорядженням голови суду, керівника апарату суду для виконання невідкладної і термінової роботи, працівники апарату суду - державні службовці зобов'язані з'являтися на роботу у вихідні та святкові дні. Робота у ці дні компенсується у відповідності із вимогами діючого трудового законодавства.

Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати і знімати з роботи для виконання інших робіт, не пов'язаних з службовою діяльністю.

Працівники суду повинні звільнити службові приміщення не пізніше 21 години. Після 21 години працівники суду можуть перебувати у приміщенні суду   за погодженням з головою суду, його заступником або керівником апарату суду.

В суді здійснюється облік виходу на роботу. До початку роботи кожен працівник зобов’язаний особисто розписатись в журналі про вихід на роботу. За належне здійснення обліку виходу на роботу відповідає керівник апарату суду.

Паління в приміщенні суду  заборонено.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком відпусток, який складається не пізніше 15 січня поточного року на кожний календарний рік, затверджується головою суду та керівником апарату суду і доводиться до відома всіх працівників суду.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної та безперервної роботи суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

Перенесення щорічної відпустки допускається тільки у випадках передбачених діючим законодавством або за погодженням з головою суду та керівником апарату суду.

Суддя або працівник апарату суду зобов’язаний подати голові суду , керівнику апарату суду заяву про надання відпустки за два тижні до її  запланованого до графіку надання відпусток початку.

За сімейними обставинами та за інших причин працівнику суду може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, погоджений з головою суду або керівником апарату суду, але не більше 15 календарних днів на рік.

За наказом голови суду або керівника апарату суду працівники можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час протягом року чи приєднується до відпустки у наступному році. Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається лише у випадках, передбачених трудовим законодавством. 

 

V. Заохочення за успіхи в роботі

 

         За зразкове виконання суддями трудових обов'язків, підвищення ефективності праці, тривалу і сумлінну працю наказом голови суду застосовуються такі заохочення:

 - преміювання;

 - надбавки.

За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення ефективності праці, тривалу і сумлінну працю наказом керівника апарату суду застосовуються такі заохочення:

- оголошення особистої подяки;

- преміювання;

- надбавки;                            

- дострокове присвоєння чергового рангу державної служби у межах відповідної категорії ;

- за особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морального та матеріального стимулювання праці.

Заохочення застосовуються наказом голови суду або керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до відома працівника під розпис, про що робиться відповідний запис до трудової книжки або шляхом внесення відповідного подання. Наказ про застосування заохочення може бути доведений до відома всіх працівників суду шляхом урочистого оголошення.

 

VI . Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

Порушення трудової дисципліни, або невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником апарату суду покладених на нього трудових та службових обов’язків, допущення інших негативних вчинків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством про працю.

Застосування дисциплінарного стягнення до працівника апарату суду здійснюється у відповідності та в порядку, визначеному трудовим законодавством та Законом України «Про державну службу».

За порушення трудової дисципліни згідно із ст. 147 КЗпП України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків працівником апарату суду, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить державного службовця або дискредитує судову гілку влади, керівником апарату суду можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

Звільнення як дисциплінарне стягнення до працівника апарату суду може бути застосоване за систематичне невиконання ним без поважних причин покладених на нього функціональних обов’язків чи Правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного стягнення;

До державних службовців апарату суду, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним трудовим законодавством, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

Відповідно до частини 3 ст. 151 КЗпП України, якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються, якщо стягнення не знято достроково.

Дисциплінарні стягнення накладаються наказом голови суду, керівника апарату суду. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення оголошується або доводиться до відома працівника апарату суду під розпис. В превентивних цілях зазначений наказ доводиться до відома всіх працівників суду. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення визначеного строку наказом голови суду, керівника апарату суду за клопотанням працівника, на якого було накладене стягнення.

За порушення трудової або виконавчої дисципліни працівник може бути позбавлений преміальної оплати. Повне або часткове позбавлення премії, що входить до системи оплати праці, може проводитись незалежно від дисциплінарного стягнення.

Державні службовці, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством України.

Питання про дисциплінарну відповідальність суддів вирішується у порядку та на підставах, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку обговорені і затверджені на зборах колективу Комунарського районного суду м. Запоріжжя “20”жовтня 2010 року.

Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в Комунарському районному сулі м. Запоріжжя на видному місці.