flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Організаційна структура апарату Комунарського районного суду м. Запоріжжя

 

Апарат суду здійснює організаційне забезпечення роботи Комунарського районного суду м. Запоріжжя відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів". У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", Кодексом законів про працю України, іншими кодексами та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про апарат Комунарського районного суду м. Запоріжжя, рішеннями Ради суддів України, рішеннями зборів суддів Комунарського районного суду м. Запоріжжя, а також наказами й розпорядженнями голови суду та керівника апарату суду.

 

В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, що затверджується керівником апарату суду.

До апарату суду входять спеціалісти, старші секретарі суду, секретарі суду, секретарі судового засідання, судові розпорядники,  інші державні службовці, а також працівники, які виконують функції з обслуговування апарату суду.

Правовий статус працівників апарату суду визначається законом України "Про судоустрій і статус суддів", законом України "Про державну службу", іншими законами та нормативно правовими актами України, відповідними положеннями та посадовими інструкціями.

Положення про апарат Комунарського районного суду м. Запоріжжя

 

Канцелярія Комунарського районного суду м. Запоріжжя   є структурним підрозділом Комунарського районного суду м. Запоріжжя та підпорядковується йому.

Канцелярія в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та іншими кодексами України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та державної служби та цим положенням.

 

Основними завданнями канцелярії суду є:

 

 1. Здійснення роботи з документального забезпечення роботи суду.
 2. Здійснення роботи щодо обліку документообігу суду.
 3. Здійснення прийому громадян.
 4. Забезпечення статистично-аналітичної роботи суду.
 5. Забезпечення зберігання речових доказів.
 6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами суду з питань, що стосуються діяльності канцелярії.

 

Основними функціями канцелярії суду є:

 1. Здійснення прийому, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надійшла до суду: позовних заяв, скарг, заяв тощо.
 2. Ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.
 3. Облік та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.
 4. Направлення судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій.
 5. Своєчасне та якісне звернення судових рішень до виконання.
 6. Відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.
 7. Своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.
 8. Контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проведення аналітичної роботи щодо строків здачі справ до канцелярії суду, підготовка відповідних пропозицій з удосконалення цієї роботи.
 9. Підготовка та передача до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.
 10. Участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.
 11. Належне здійснення прийому громадян працівниками відділу.
 12. Ведення обліку та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.
 13. Ведення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
 14. Виконання доручень керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії.
 15. Забезпечення своєчасного надходження позовних заяв та іншої кореспонденції до суддів.
 16. Забезпечення ведення контрольних журналів суддів.
 17. Контроль за внесенням до обліково-статистичних карток інформації щодо руху справ.
 18. Формування електронної бази копій судових рішень.
 19. За дорученням керівника апарату суду здійснення контролю за виконанням окремих розділів плану роботи суду.
 20. Перевірка заповнення статистичних карток на підсудного (обвинуваченого) за допомогою техніко-технологічних засобів.
 21. Забезпечення своєчасного подання всіх форм звітів територіальному управлінню Державної судової адміністрації в Запорізькій області та відповідному територіальному управлінню статистики Держкомстату за своїм місцезнаходженням.
 22. Перевірка заповнення карток обліку сум матеріальної і моральної шкоди, завданих злочином.
 23. Організація складання та обробки статистичних звітів про роботу суду за допомогою техніко-технологічних засобів.
 24. Організація та здійснення підготовки статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.
 25. Проведення аналізу стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснення розробки пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.
 26. Організація роботи архіву суду.
 27. Забезпечення зберігання документів, які надійшли до архіву суду.
 28. Приймання на зберігання від відповідних працівників апарату суду судових документів, що закінчені діловодством.
 29. Згідно з чинними правилами шифрування справ.
 30. Здійснення контролю за систематизацією, розміщенням та обліком справ, які здані до архіву, виконання цієї роботи.
 31. Підготовка зведених описів справ постійного і тимчасового термінів зберігання, актів для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також участь у роботі з експертизи цінності архівних документів.
 32. Приєднання до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документів, що підтверджують виконання судових рішень.
 33. Підготовка необхідних довідок на основі відомостей, які є в документах архіву, ведення їх обліку.
 34. Підготовка необхідних даних та складання відповідних звітів щодо роботи архіву.
 35. Контроль за додержання правил протипожежної безпеки в приміщенні архіву.
 36. Своєчасна та належна доставка за призначенням судових справ, іншої судової документації.
 37. Термінова доставка листів, запитів, судових повісток, відправлення телеграм та інших документів для забезпечення оперативного розгляду справ.
 38. Розробка заходів, спрямованих на вдосконалення діловодства, організацію роботи з документального забезпечення діяльності суду.

Основні завдання та функції архіву:

 1. Організація роботи архіву суду щодо ведення діловодства
 2. Приймання від канцелярії суду та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації
 3. Організація та забезпечення зберігання документів, які надійшли до архіву суду
 4. Здійснення контролю, систематизація, розміщення та облік  справ, які передані до архіву суду
 5. Участь у складанні та погодженні номенклатури справ суду, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою
 6. Ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій , затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 (із змінами) (далі -Правила), відповідній державній архівній установі, архівному відділу міської ради
 7. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії організації проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду
 8. Організація користування архівними документами: надання архівних довідок, копій судових рішень, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, приєднання до судових справ документів, що підтверджують виконання судових рішень,
 9. Ведення прийому громадян з видачі копій судових рішень та інших документів, які  зберігаються в архіві суду, видача судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку 
 10. Підготовка, передавання та транспортування (за рахунок організації) документів Національного архівного фонду до відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради.
 11. Участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників апарату суду
 12. Додержання правил протипожежної безпеки в приміщеннях архіву.
 13. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на архів завдань.

 

Організація роботи канцелярії.

Канцелярія складається з чотирьох секторів:

 1. Загальна канцелярія та архів суду.
 2. Канцелярія з цивільних та адміністративних справ.
 3. Канцелярія з кримінальних справ.
 4. Канцелярія справ про адміністративні правопорушення.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАНЦЕЛЯРІЮ Комунарського районного суду м. Запоріжжя

 

   Загальна канцелярія

Секретар суду  Попова Вікторія Олександрівна   

(061) 287-04-81

Поштова адреса: 69104, м.Запоріжжя, вул.Європейська, буд.7

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

       

Архів

Спеціаліст суду

Гарнюк Інна Олександрівна

(061) 287-04-81

Старший секретар суду  Семенчук Світлана Венедиктівна

(061) 287-04-81

Поштова адреса: 69104, м.Запоріжжя, вул.Європейська, буд.7

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

 

   Канцелярія з цивільних та адміністративних справ  

Секретар суду

Огарко Марія Олександрівна

 

(061) 287-06-91

Секретар суду

Анастасова Альона Ігорівна

 

(061) 287-06-91 

Поштова адреса: 69104, м.Запоріжжя, вул.Європейська, буд.7

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

 

Канцелярія з кримінальних справ

 Секретар суду

Сокол Ніна Костянтинівна         

     (061) 287-02-91

 Секретар суду

Счаслива Оксана Іванівна

     (061) 287-02-91

Поштова адреса: 69104, м.Запоріжжя, вул.Європейська, буд.7

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

 

 Канцелярія у справах про адміністративні правопорушення

Старший секретар суду

    Богдан Катерина Олегівна

  (061) 287-02-91

Поштова адреса: 69104, м.Запоріжжя, вул.Європейська, буд.7

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

 

У кожному суді для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні створюється служба судових розпорядників, діяльність якої організовують Державна судова адміністрація України та її територіальні управління.

У своїй діяльності служба керується  Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та іншими кодексами України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та державної служби та цим положенням.

 

Основними завданнями служби є забезпечення:

1) додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил;

2) виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають у залі судового засідання, розпоряджень головуючого судді в судовому засіданні;

3) взаємодія зі Службою судової охорони, Національною поліцією України, Національною гвардією України щодо підтримання громадського порядку в залі судового засідання та у приміщенні суду.

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників

   

 

 Судовий розпорядник 

 Марченко Станіслав Ігорович

(061) 287-04-30

 Судовий розпорядник 

Богдан Артем Володимирович 

(061) 287-04-81

 

Поштова адреса: 69104, м.Запоріжжя, вул.Європейська, буд.7

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

 

Помічники суддів

У відповідності до ст. 157 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", кожний суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.

Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Помічники суддів Верховного Суду повинні також мати стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років.

Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОМІЧНИКА СУДДІ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

 

П.І.Б. судді

П.І.Б. помічника судді

 

Варнавська Людмила Олександрівна

Гешева Юлія Леонідівна

тел. (061) 287-04-24

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Михайлова Анна Володимирівна

 Коверник Ольга Миколаївна 

тел.(061) 287-06-92

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Дмитрієва Марія Михайлівна

 Ткаченко Анастасія Аркадіївна 

тел.(061) 287-07-35

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Круглікова Алла Вікторівна

 Шевченко Інна Петрівна 

тел.(0612) 95-20-71

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Кулик Вікторія Борисівна

 Чумак Людмила Вікторівна 

тел.(061) 287-01-45

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Наумова Ірина Йосипівна

 Артюх Олеся Василівна 

тел.(0612) 95-07-65

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Піх Юрій Романович

 Садовська Яніна Вікторівна 

 тел.(061) 287-01-51

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Стоматов Едуард Григорович

Кабанова Катерина Олегівна 

 тел.(0612) 95-21-49

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Тучков Сергій Сергійович

 Касьяненко Андрій Анатолійович

тел. (061) 287-04-30 

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Фунжий Олександр Анастасович

Лященко Вікторія Анатоліївна 

 тел.(0612) 95-16-35

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

Холод Роман Сергійович

Саєнко Олена Олександрівна 

 тел.(0612) 96-79-61

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

 Ярошенко Андрій Григорович

 Сидорякін Владислав Іванович 

 тел.(061) 287-00-29

E-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua