flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя

від 31 серпня 2015 року № 22/1

(зі змінами від 11.01.2016 року, 15.02.2016 року, 14.03.2016 року,

02.06.2016 року, 04.07.2016 року, 24.10.2016 року, 28.11.2016 року,

20.02.2017 року, 12.06.2017 року, 18.09.2017 року, 03.06.2019 року,

09.09.2019 року, 30.03.2021 року, 02.08.2021 року та 22.09.2021 року)

 

 

 

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ

КОМУНАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М.ЗАПОРІЖЖЯ

 

 

І. Загальні положення

            Засади використання автоматизованої системи документообігу Комунарського районного суду м.Запоріжжя розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, зі змінами і доповненнями (далі – Положення).

            Засади використання автоматизованої системи документообігу Комунарського районного суду м. Запоріжжя (далі – Засади) – це затверджені рішенням зборів суддів правила застосування Положення з урахуванням юрисдикції та інстанційностіКомунарського районного суду м.Запоріжжя (далі – суду), норм процесуальних кодексів та законів України.

 

1.1. Предмет регулювання

            1.1.1. Цими Засадами здійснюється правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігуКомунарського районного судум.Запоріжжя (далі – АСДС), відповідно до Положення, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про доступ до судових рішень", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових актів.

            1.1.2. Порядок роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю, регулюється законодавством, що діє у цій сфері.

1.1.3. Засадами не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з кадрами, щодо звернень громадян та надання публічної інформації.

 

1.2. Визначення термінів

1.2.1. Терміни у цих Засадах вживаються у значенні, наведеному в п. 1.2. Положення.

 

1.3. Цілі та завдання Засад

1.3.1. Засади визначають правила використання АСДС, яка забезпечує:

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження);

визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідного списку;

надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом;

оприлюднення передбаченої цими Засадами інформації для розміщення на веб-сайті суду навеб-порталі "Судова влада України";

виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;

централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками.

1.3.2. Для функціонування автоматизованої системи суд забезпечує:

своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

захист інформації автоматизованої системи в суді;

своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

 

1.4. Особливості функціонування АСДС

1.4.1.У суді використовується комп’ютерна програма "Д-3", розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

1.4.2.     Технічний супровід та підтримка працездатності АСДС здійснюються адміністратором автоматизованої системи на підставі укладених договорів з ДСА України.

1.4.3.     Збори суддів суду мають визначені Положенням повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування АСДС.

За результатами розгляду питань, зазначених в абзаці першому цього підпункту, рішенням зборів суддів суду затверджуються ці Засади і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

У разі внесення змін до Засад збори суддів суду новим рішенням затверджують Засади в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

Засади оприлюднюються на веб-порталі судової влади України.

 

  1. Порядок функціонування АСДС

АСДС забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, а саме:

реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

розподіл судових справ між суддями, визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних;

взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

фіксування етапів проходження документів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі;

контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справита інформування головуючого судді, голови суду про закінчення цих строків;

використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду;

оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами;

індексацію документів та їх контекстний пошук;

виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних судових рішень;

зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі;

відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до АСДС інформації;

формуваннязвітності суду про стан здійсненнясудочинства;

надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень);

надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

 

2.1. Функціональні обов’язки, права користувачів АСДС

2.1.1. Функціональні обов’язки, права користувачів АСДС, надання та позбавлення права доступу до неї визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача АСДС у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів АСДС, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до АСДС не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

2.1.2. Користувачі АСДС відповідно до своїх прав вносять до бази даних АСДС передбачену цими Засадами та Положенням інформацію.

2.1.3. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами АСДС здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис". Відмова користувача АСДС, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

2.1.4. Користувачі АСДС зобов’язані виконувати вимоги цих Засад та Положення і забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.1.5. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування АСДС несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор.

2.1.6. Незаконне втручання в роботу АСДС тягне відповідальність, установлену законом.

 

2.2. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху

2.2.1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами АСДС, яким надано доступ до АСДС відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в АСДС в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в АСДС в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

2.2.2. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файлу.

2.2.3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.2.4. Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується АСДС автоматично та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

Структура єдиного унікального номера судової справи є такою: код суду (три цифри) / номер судової справи за порядком у поточному році / рік реєстрації (дві цифри). Наприклад: 333/362/15.

2.2.5. АСДС автоматично формується номер провадження судової справи, необхідний для діловодства суду. Цей номер містить, зокрема, індекс, код суду, номер судової справи за порядком у поточному році, рік реєстрації.

2.2.6. Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується АСДС таким чином:

у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб – поточного року;

у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб –поточного року.

(абзаци другий та третій підпункту 2.2.6. зі змінами,

внесеними рішенням зборів суддів від 11.01.2016 року № 1/4)

2.2.7. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються АСДС автоматично.

 

2.3. Розподіл судових справ між суддями

2.3.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до АСДС, уповноваженою особою апарату  суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.3.2. Визначеннясуддіабоколегіїсуддів для розглядуконкретноїсправиздійснюєтьсяавтоматизованою системою шляхом:

автоматизованогорозподілусудових справ під час реєстраціївідповідноїсудовоїсправи;

пакетного автоматизованогорозподілусудових справ післяреєстраціїпевноїкількостісудових справ;

розподілусудових справ шляхом передачісудовоїсправиранішевизначеному у судовійсправісудді;

визначення складу суду з метою замінисудді (суддів);

повторногоавтоматизованогорозподілусудових справ.

Зборисуддіввідповідного суду мають право визначатиособливостіавтоматизованогорозподілусудових справ у випадках, прямо передбаченихцими Засадами та Положенням.

(підпункт 2.3.2. пункту2.3. у редакціїрішення

зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

2.3.3.Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за чотирнадцять днівдо початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів (крім клопотань, які надходять на розгляд слідчим суддям та не розподіляються щодо конкретного судді за сім днів до початку зазначеної у цьому пункті відпустки);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

(підпункт 2.3.3. пункту 2.3. доповнено абзацом тринадцятим

 згідно рішення зборів суддів від 04.07.2016 року № 12/1)

(абзац тринадцятий підпункту 2.3.3. пункту 2.3. виключено

 згідно рішення зборів суддів від 12.06.2017 року № 12/3)

 

Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.4. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в АСДС за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених АСДС коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

2.3.5. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 цих Засад, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

2.3.6.     Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу (повинен бути більше 0);

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи (коефіцієнт адміністративної посади голови суду – 0,8, заступника голови суду – 1, а на час виконання обов’язків голови суду коефіцієнт адміністративної посади заступника голови суду дорівнює – 0,8, коефіцієнт адміністративної посади судді, обраного до складу Ради суддів України, – 0,8).

(абзац одинадцятий підпункту 2.3.6. зі змінами, внесеними

рішеннями зборів суддів від 11.01.2016 року № 1/2,

від 15.02.2016 року № 3/2, від 02.06.2016 року № 10/1,

від 20.02.2017 року № 4, від 30.03.2021 № 4/2)

КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

2.3.7. Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

2.3.8.     Копія табеля обліку використання робочого часу щодо суддів суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

2.3.9.     Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 цих Засад, не допускається.

 

Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.10.  Збори суддів суду мають право запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ.

Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.

2.3.11. Якщорозглядсправиздійснюєтьсяколегіально, склад колегіїсуддіввизначаєтьсяавтоматизованою системою.

Зборисуддівможутьвизначитискладипостійно-діючихколегійсуддів.

 (підпункт 2.3.11. пункту 2.3. у редакції рішення

зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

2.3.12. 

(підпункт 2.3.12. пункту 2.3. виключено

рішенням зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3) 

2.3.13.  Збори суддів суду мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3 цих Засад;

які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні;

які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (члену колегії суддів) у випадках відсутності такого судді, якщо це призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у розумні строки;

у разі повторного надходження до суду позовнихзаяв з передбаченихпроцесуальним законом підстав.

(підпункт 2.3.13. пункту 2.3. доповнено абзацами шостим-

сьомим згідно з рішенням зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3) 

2.3.14.  Збори суддів суду мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.

2.3.15.  Збори суддів суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов'язки, не пов'язані із здійсненням правосуддя (є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність у Національній школі суддів України), але не більш ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

2.3.16.     Збори суддів суду мають право визначати необхідність врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи.

2.3.17.     Збори суддів суду мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

2.3.18.     Зміни до налаштувань АСДС згідно з підпунктами 2.3.10–2.3.17 пункту 2.3 цих Засад, вносяться не пізніше одного робочого дня, що передує даті їх застосування, визначеній зборами суддів суду.

 

Автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.19.  Автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя. Слідчий суддя для розгляду клопотань, скарг, заяв про відвід слідчого, прокурора під час досудового розслідуваннявизначається з урахуванням графіків чергувань слідчих суддів у робочі та вихідні дні, затверджених зборами суддів суду.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

(Підпункт 2.3.19. пункту 2.3. уточнено

згідно рішення зборів суддів від 28.11.2016 року № 19/2)

2.3.20.  Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

2.3.21.  Якщосудова справа підлягаєрозгляду (перегляду) колегієюсуддів, при автоматизованомурозподілісудових справ АСДС головуючийсуддя та склад колегіїсуддівконкретноїсудовоїсправивизначаєтьсязгідно з вимогамипідпункту 2.3.4. пункту 2.3. цих Засад із числа всіхсуддів суду з урахуваннямїхспеціалізації та правил поєднання справ.

Зборамисуддів суду можуть бути визначеніпостійно-діючіколегіїсуддів.  В такомуразі при автоматизованомурозподілісудових справ АСДС визначаєтьсяголовуючийсуддяіз числа всіхсуддів суду з урахуваннямїхспеціалізації та правил поєднання справ. Післявизначенняголовуючогосудді АСДС визначається склад колегії з числа суддів основного складу. У разінеможливостівизначитинеобхіднукількістьсуддів з числа суддів основного складу, АСДС визначаєсуддів, яких не вистачає, з числа резервнихсуддівданоїколегії. У разінеможливостівизначити склад колегії з числа суддів основного складу та резервнихсуддів, АСДС визначаєсуддів, яких не вистачає, з числа всіхсуддів суду з урахуваннямїхспеціаізації.

Результатом автоматичноговизначення складу колегіїсуддів є протокол автоматичного визначення складу колегіїсуддів (додаток 2), що автоматично створюєтьсяавтоматизованою системою.

Відповідно до визначеногопроцесуальнимзаконодавством принципу незмінності складу суду, розглядсправи, як правило, проводиться визначеною АСДС колегієюсуддів. Тимчасовавідсутністьсудді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегіїсуддів. У разінеможливостіпродовженнярозглядусправи одним ізсуддів-членівколегії (закінчення строку повноважень, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривалеперебування на лікарняномуабо у відпустці, призов на військову службу тощо) замінасудді-члена колегіїздійснюється АСДС на підставівмотивованогорозпорядженнякерівникаапарату суду (абоуповноваженої ним особи) на виконанняслужбової записки головуючогосудді у справі з метою дотриманняпередбаченого законом строку розглядуцієїсправи у порядку, зазначеномув абзацах першому-третьомуцьогопідпункту. Електроннийпримірник такого розпорядження (додаток № 7) вноситься до АСДС не пізнішенаступногоробочого дня, щонастаєпісляйогопідписання.

У разізадоволеннявідводуабосамовідводузамінасуддіздійснюється АСДС на підставірішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному в абзацах першому-третьомуцьогопідпункту.»

(підпункт 2.3.21. пункту 2.3. у редакції рішення

зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

2.3.22.  Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдумуздійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.

2.3.23.  У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється АСДС у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цих Засад, Положення та процесуального законодавства.

2.3.24.  Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до АСДС не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування  наказу автоматично блокується АСДС.

2.3.25.  При об’єднанні судових справ АСДС автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю (суддів), якому передано для розгляду ці судові справи.

Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

(абзаци третій-четвертий підпункту 2.3.25. пункту 2.3.

виключено рішенням зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3) 

2.3.26. У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

            Прироз’єднанні (виділенні) судових справ АСДС автоматично перераховуєтьсякоефіцієнтнавантаження на суддюізврахуванням таких судових справ.

2.3.27.  Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями (додаток 1), що автоматично створюється АСДС.

Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності) за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу;тривалість автоматизованого розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується АСДС.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів АСДС щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями не може бути обмежений.

Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.28.  У разі розгляду судової справи колегією суддів до протоколу та звіту автоматично включаються прізвища суддів, які входять до складу колегії із зазначенням прізвища головуючого судді.

2.3.29. У разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів після проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою збільшення складу суду у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.21. пункту 2.3. цих Засад.

(абзац перший підпункту 2.3.29. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів (додаток 2), що автоматично створюється АСДС.

Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про визначення складу колегії суддів. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення складу колегії суддів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення складу колегії суддів; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення складу колегії суддів; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматично блокується АСДС.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення складу колегії суддів не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про визначення складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.30.  

(підпункт 2.3.30. пункту 2.3. виключено

рішенням зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

 

Визначення запасного судді у кримінальному провадженні

2.3.31.  Запасний суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу справ між суддями.

2.3.32.  Результатом визначення запасного судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4), що автоматично створюється АСДС.

2.3.33.  Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про автоматичне визначення запасного судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення запасного судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення запасного судді;тривалість автоматичного визначення запасного судді.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення запасного судді автоматично блокується АСДС.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення запасного суддіне може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення запасного судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про автоматичне визначення запасного судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні

2.3.34.     У разі заміни основного судді запасним суддею створюється протокол  заміни основного судді запасним суддею (додаток 5), що автоматично створюється АСДС.

2.3.35.     Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про заміну основного судді запасним суддею. Звіт містить такі відомості: дата та час початку заміни основного судді запасним суддею; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо заміни основного судді запасним суддею; версія автоматизованої системи; час закінчення заміни основного судді запасним суддею; тривалість автоматичного розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо заміни основного судді запасним суддею автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо заміни основного судді запасним суддею не може бути обмежений.

Протокол заміни основного судді запасним суддею роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про заміну основного судді запасним суддею може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

Визначення слідчого судді

2.3.36. Кількість слідчих суддів у суді визначається зборами суддів відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Визначення слідчого судді для розгляду першого клопотання (скарги, заяви про відвід) по кримінальному провадженню здійснюється на загальних підставах за правилами автоматизованого розподілу згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3. цих Засад. Всі наступні клопотання (скарги, заяви про відвід) по одному кримінальному провадженню передаються цьому раніше визначеному слідчому судді.

У разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) першого раніше визначеного слідчого судді, а також у період, коли справи не розподіляються судді перед відпусткою, відрядженням, під час перебування у нарадчій кімнаті і т.п., здійснюється визначення другого слідчого судді на загальних підставах за правилами автоматизованого розподілу згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3. цих Засад. Всі наступні клопотання (скарги, заяви про відвід) передаються другому слідчому судді до виходу на роботу першого слідчого судді.

У разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) першого та другого раніше визначених слідчих суддів, а також у період, коли справи не розподіляються цим суддям перед відпусткою, відрядженням, під час перебування у нарадчій кімнаті і т.п., здійснюється визначення третього слідчого судді на загальних підставах за правилами автоматизованого розподілу згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3. цих Засад. Всі наступні клопотання (скарги, заяви про відвід) передаються третьому слідчому судді до виходу на роботу слідчого судді, який розглядав клопотання (скарги, заяви про відвід) по даному кримінальному провадженню раніше за інших слідчих суддів.

Новий слідчий суддя визначається лише у разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) всіх раніше визначених слідчих суддів, а також у період, коли справи не розподіляються цим суддям перед відпусткою, відрядженням, під час перебування у нарадчій кімнаті і т.п. Визначення нового слідчого судді здійснюється на загальних підставах за правилами автоматизованого розподілу згідно з вимогами підпункту 2.3.4. пункту 2.3. цих Засад. Всі наступні клопотання (скарги, заяви про відвід) передаються останньому визначеному слідчому судді до виходу на роботу слідчого судді, який розглядав клопотання (скарги, заяви про відвід) по даному кримінальному провадженню раніше за інших слідчих суддів.

Визначення слідчого судді у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється відповідно до затверджених зборами суддів графіків чергувань шляхом автоматизованого розподілу справ між черговими слідчими суддями. У разі надходження у вихідний, святковий чи неробочий день кількох клопотань по одному кримінальному провадженню, для розгляду першого клопотання слідчий суддя обирається шляхом автоматизованого розподілу справ між черговими слідчими суддями, а інші клопотання передаються цьому черговому слідчому судді як раніше визначеному.

Слідчі судді, які брали участь при розгляді клопотань у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до графіків чергувань, у разі надходження у робочі дні клопотань (скарг, заяв про відвід) по тому самому кримінальному провадженню також враховуються при визначенні слідчого судді відповідно до абзаців другого-п’ятого п.2.3.36. цих Засад.

(підпункт 2.3.36. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

(підпункт 2.3.36. пункту 2.3. уточнено

згідно рішення зборів суддів від 28.11.2016 року № 19/2)

(підпункт 2.3.36. пункту 2.3. у новій редакції

згідно рішення зборів суддів від 02.08.2021 року № 8/1)

 2.3.37.  Результатом визначення слідчого судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4), що автоматично створюється АСДС.

2.3.38.  Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про автоматичне визначення слідчого судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення слідчого судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення слідчого судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення слідчого судді; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматично блокується АСДС.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення слідчого судді не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення слідчого судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про автоматичне визначення слідчого судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи

раніше визначеному у судовій справі судді

2.3.39. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді,ухвалу якого скасовано чи у провадженні якого перебувала або перебуває судова справа.

(підпункт 2.3.39. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

2.3.40.     Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються також:

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення,повернення судового збору;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи після скасування заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення;

(абзац п’ятий підпункту 2.3.40. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 09.09.2019 року № 11/4)

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

            заяви про відновлення втраченого судового провадження;

            заяви про забезпечення позову, доказів;

заяви про скасування заходів забезпечення позову, доказів;

заяви про скасування судових наказів;

клопотання органів досудового розслідування про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в провадженні судді перебуває клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно тієї самої особи;

заяви (клопотання) про зарахування строку попереднього ув’язнення відповідно до частини п’ятої статті 72 Кримінального кодексу України, якщо в провадженні судді перебуває заява (клопотання) про зарахування строку попереднього ув’язнення відносно тієї самої особи.

(підпункт 2.3.40. доповнено абзацом шістнадцятим

згідно рішення зборів суддів від 11.01.2016 року № 1/3)

(підпункт 2.3.40. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

2.3.41.     У разі тимчасової відсутності (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) або під час перебування в нарадчій кімнаті раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених підпунктами 2.3.39–2.3.40 пункту 2.3 цих Засад (крім кримінальних проваджень та заяв про скасування судових наказів), такі судові справи та матеріали передаються раніше визначеному у судовій справі судді у перший робочий день після завершення обставин, які стали причиною відсутності судді, або у день виходу з нарадчої кімнати.

Якщо матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, надійшли під час тимчасової відсутності (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) або під час перебування в нарадчій кімнаті раніше визначеного в судовій справі головуючого судді та до дня його виходу на роботу чи з нарадчої кімнати залишилося більше 5 календарних днів, здійснюється автоматизований розподіл таких судових справ на загальних підставах, з метою дотримання строку призначення підготовчого судового засідання, передбаченого частиною першою статті 314 КПК України.

Визначення судді для розгляду заяв про скасування судових наказів у разі тимчасової відсутності (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) або під час перебування в нарадчій кімнаті раніше визначеного судді здійснюється на загальних підставах шляхом здійснення автоматизованого розподілу справи між суддями.

(Підпункт 2.3.41. пункту 2.3. уточнено

згідно рішення зборів суддів від 28.11.2016 року № 19/2)

(Підпункт 2.3.41. пункту 2.3. у новій редакції

згідно рішення зборів суддів від 09.09.2019 року № 11/4)

(Підпункт 2.3.41. пункту 2.3. у новій редакції

згідно рішення зборів суддів від 22.09.2021 року № 9/4)

2.3.42. Кримінальні провадження, які надходять до суду повторно у разі відмови в задоволенні подання про визначення підсудності, передаються раніше визначеному головуючому судді.

В разі тимчасової відсутності раніше визначеного головуючого судді (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням тощо) або під час перебування його в нарадчій кімнаті, якщо до дня його виходу на роботу чи з нарадчої кімнати залишилося більше 5 календарних днів, здійснюється автоматизований розподіл таких кримінальних проваджень.

Визначення головуючого судді для розгляду кримінальних проваджень, які надійшли до суду повторно після повернення прокурору у зв’язку з невідповідністю обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру вимогам КПК України, чи у зв’язку з відмовою в затвердженні угоди, а також у разі скасування апеляційним судом ухвали судді про повернення кримінального провадження прокурору, здійснюється в загальному порядку за правилами автоматизованого розподілу судових справ.

В разі надходження подання (клопотання) по зведеному виконавчому провадженню таке подання (клопотання) передається раніше визначеному судді, який останнім ухвалював одне із рішень, що виконуються. В разі неможливості передачі справи останньому судді таке подання (клопотання) передається іншому (повноважному) судді, який ухвалював одне із виконуваних рішень передостаннім.

Справи про адміністративні правопорушення, які надходять до суду повторно після належного оформлення або після направлення до іншого суду за підсудністю, передаються раніше визначеному судді. В разі відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) або під час перебування в нарадчій кімнаті раніше визначеного судді, а також у період, коли справи не розподіляються судді перед відпусткою, відрядженням і т.п., здійснюється автоматизований розподіл таких справ про адміністративні правопорушення на загальних підставах. В разі надходження справи про адміністративне правопорушення після належного оформлення або після направлення до іншого суду за підсудністю в останній день відпустки судді або відрядження, тимчасової непрацездатності чи перебування в нарадчій кімнаті тощо справа передається раніше визначеному судді. Якщо справу про адміністративне правопорушення було повернуто для належного оформлення або направлено до іншого суду за підсудністю два чи більше разів різними суддями, така справа передається останньому судді, який направив справу для належного оформлення чи до іншого суду за підсудністю.

(Абзаци перший – третій підпункту 2.3.42. пункту 2.3.

у редакції рішення зборів суддів від 18.09.2017 року № 14)

 (Підпункт 2.3.42. пункту 2.3.доповнено абзацом четвертим

згідно рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

 (Підпункт 2.3.42. пункту 2.3.доповнено абзацом п’ятим

згідно рішення зборів суддів від 03.06.2019 року № 9)

(Підпункт 2.3.42. пункту 2.3. у новій редакції

згідно рішення зборів суддів від 22.09.2021 року № 9/5)

 

2.3.43.     Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (додаток 6), що створюється в АСДС уповноваженою особою апарату суду.

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.44.Повторнийавтоматизованийрозподілсудових справ міжсуддямизастосовується у випадкахвизначених законом, а також з метою заміни одного, декількохсуддів, всього складу суду, збільшення складу суду в порядку, визначеномупідпунктами 2.3.4, 2.3.21 цих Засад.

(підпункт 2.3.44. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

2.3.45. Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжуватирозглядсправи, невирішенісудовісправипередаються для повторного автоматизованогорозподілу за вмотивованимрозпорядженнямкерівникаапарату суду (особи, яка виконуєйогообов'язки), щододається до матеріалівсправи.

Електроннийпримірник такого розпорядження (додаток № 7) вноситься до АСДС не пізнішенаступногоробочого дня, щонастаєпісляйогопідписання.

(підпункт 2.3.45. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

2.3.46. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 2.3.39. пункту 2.3. цих Засад, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій неповноважний або не працює в суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у підпункті 2.3.3. пункту 2.3. цих Засад (крім випадків, передбачених підпунктом 2.3.41. пункту 2.3. цих Засад).

(підпункт 2.3.46. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3) 

2.3.47.   В разі доставки до суду обвинуваченого, який перебував у розшуку, у період тимчасової відсутності головуючого судді (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) здійснюється повторний автоматизований розподіл кримінального провадження між суддями в автоматизованій системі документообігу суду.

У випадку складності справи, а також якщо головуючим суддею допитані учасники процесу, свідки, досліджені інші докази, питання доцільності повторного автоматизованого розподілу конкретної справирозглядаєтьсязборами суддів, а в разі відсутності кворуму -  головоюсуду.

2.3.48.   В разі виникнення спірних питань, пов’язаних з автоматизованим розподілом справ, ці питання розглядаються зборами суддів, а в разі відсутності кворуму -  головою суду.

2.3.49. За вмотивованимрозпорядженнямкерівникаапарату суду (особи, яка виконуєйогообов’язки) здійснюєтьсяповторнийавтоматизованийрозподілсудових справ уразівиявленняочевиднихпомилок в налаштуваннях АСДС при автоматизованомурозподілі справ, щопризвели до порушення порядку визначеннясудді (колегіїсуддів) для розглядусправи.

Судові справи, що надійшли за спеціалізацією, на яку визначено не більше двох суддів (крім випадків чергування суддів), та залишилися непризначеними до розгляду після початку відпустки або іншої відсутності судді, з метою дотримання строків розгляду таких справ та прав учасників процесу на своєчасний їх розгляд можуть бути розподілені повторно з урахуванням встановленої спеціалізації на підставі письмового розпорядження керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

(підпункт 2.3.49. пункту 2.3. доповнено абзацом другим

 згідно рішення зборів суддів від 04.07.2016 року № 12/1)

Електроннийпримірник такого розпорядження (додаток № 7) вноситься до автоматизованоїсистеми не пізнішенаступногоробочого дня, щонастаєпісляйогопідписання.

(підпункт 2.3.49. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3) 

2.3.50. Результатом повторного автоматизованогорозподілусудовоїсправи є протокол повторного автоматизованогорозподілусудовоїсправиміжсуддямивідповідного суду (додаток 13), що автоматично створюєтьсяАСДС.

(абзац перший підпункту 2.3.50. пункту 2.3. у редакції

рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів; підстави проведення повторного автоматизованого розподілу; версія автоматизованої системи;час закінчення повторного автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується АСДС.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.51.     Результатом повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді є протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 9), що автоматично створюється АСДС.

Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про повторне автоматичне визначення запасного (слідчого) судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного (слідчого) судді за випадковим числом; підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; тривалість автоматичного розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматично блокується АСДС.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

 

Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

2.3.52.  Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування АСДС та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до цих Засад фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до АСДС не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

2.3.53.     Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи АСДС або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.52. пункту 2.3. цих Засад обставин.

2.3.54.     У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.52. пункту 2.3. цих Засад, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судовісправи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання,вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється головою суду (або особою, яка виконує його обов`язки).

2.3.55.     Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.52. пункту 2.3. цих Засад, до АСДС вноситься передбачена цими Засадами інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.56.     У разі визначення АСДС неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.23 пункту 2.3 цих Засад АСДС автоматично створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду (додаток 10).

Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності); підстави проведення повторного автоматизованого розподілу (за наявності); причини неможливості автоматизованого розподілу судових справ; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматично блокується АСДС.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями не може бути обмежений.

Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.57.     У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог цих Засад.

 

2.4.  Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

2.4.1.     Після автоматизованого розподілу судових справ АСДС відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному АСДС головуючому судді.

2.4.2.     Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до АСДС відповідним користувачем АСДС.

 

2.5.  Визначення присяжних

2.5.1.     У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, АСДС здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

2.5.2.     Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, АСДС визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.3.     У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов’язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Основні присяжні визначаються АСДС із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

2.5.4.     Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, АСДС визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, АСДС із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.5.     Результатом визначення присяжних є протокол автоматичного визначення присяжних (додаток 11), що автоматично створюється АСДС.

2.5.6.     Одночасно з протоколом АСДС автоматично формується звіт про автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про загальний список присяжних; інформація щодо визначення присяжних згідно з пунктом 2.5.1 пункту 2.5 цього Положення за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.

Також АСДС автоматично формується звіт про визначення основних та запасних присяжних. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; інформація про список визначених присяжних; інформація про визначення основних присяжних за випадковим числом; інформація про список присяжних, які залишились після визначення основних присяжних; інформація про визначення запасних присяжних за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.

У разі необхідності визначення основних присяжних з числа запасних присяжних АСДС автоматично формуються відповідні звіти.

Доступ для коригування протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматично блокується АСДС.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних не може бути обмежений.

Протокол визначення основних та запасних присяжних роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про визначення основних та запасних присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

 

2.6.  Визначення народних засідателів

2.6.1. У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення народних засідателів, які внесені до списку, у кількості двох осіб.

Автоматичне визначення народних засідателів здійснюється в порядку черговості внесення до автоматизованої системи списку народних засідателів, затвердженого відповідною місцевою (обласною) радою, та з урахуванням кількості днів, проведених в судових засіданнях.

Народний засідатель, який провів в судових засіданнях з початку року 30 та більше днів, не бере участі в автоматичному визначенні народних засідателів до кінця цього календарного року.

До вирішенняпитанняусуненняколізії у законодавствіщодонеобхідностізапрошення народного засідателя для участі в судовому засіданні за 7 днів та необхідностірозгляду справ про госпіталізацію особи у психіатричний заклад у примусовому порядку протягом 24 годин, здійснюватидобірнароднихзасідателів за допомогоюавтоматизованоїсистеми шляхом визначенняоднієї пари народнихзасідателівна день до одного судді для участі у всіхсудовихзасіданнях у цей день.

(Підпункт 2.6.1. пункту 2.6. доповнено абзацом четвертим

згідно рішення зборів суддів від 04.07.2016 року № 12/2)

2.6.2. Не підлягають включенню до списку народних засідателів, а у разі потрапляння до нього підлягають увільненню, громадяни відповідно до вимог статей 61–62 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

2.6.3. Результатом визначення народних засідателів є протокол автоматичного визначення народних засідателів (додаток 12), що автоматично створюється автоматизованою системою.

У разі необхідності заміни визначеного автоматизованою системою народного засідателя, здійснюється автоматичне визначення іншого народного засідателя.

2.6.4.     Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення народних засідателів. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення народних засідателів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності);коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про список народних засідателів; інформація про визначення народних засідателів: версія автоматизованої системи; час закінчення визначення народних засідателів;тривалість автоматичного визначення народних засідателів.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо визначення народних засідателів автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду протоколу та звіту щодо визначення народних засідателів автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол визначення народних засідателів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про визначення народних засідателів може бути роздрукований для службового використання в суді.

(Пункт 2.6. викладено у новій редакції

згідно рішення зборів суддів від 11.01.2016 року № 1/5)

 

 

2.7.  Внесення до АСДС відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

2.7.1.     У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної  скарги, якщо така скарга не була подана, до АСДС вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до АСДС користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.

Суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до АСДС відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до АСДС відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків або головуючим суддею (помічником судді).

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до АСДС відомостей про набрання  судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

2.7.2.     У суді до АСДС вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень:

у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду у письмовому провадженні – не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили;

у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

 

2.8.  Надання інформації про стан розгляду судових справ

2.8.1.     На виконання вимог закону надається інформація щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження (за наявності), прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та їх розгляду.

2.8.2.     Видача копії судового рішення здійснюється відповідно до процесуального законодавства і Закону України "Про доступ до судових рішень".

2.8.3.     Виконавчий документ формується в АСДС та видається (надсилається) відповідно до чинного законодавства в роздрукованому вигляді (шляхом роздрукування оригіналу відповідного електронного документа суду).

2.8.4.     На веб-порталі Судової влади України щоденно оприлюднюється така інформація:

список судових справ, призначених до розгляду (дата та час розгляду судової справи; склад суду; єдиний унікальний номер судової справи; сторони у справі; форма судочинства; суть судової справи); 

список апеляційних скарг (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходженнясудової справи; сторони у судовій справі; дата надходження апеляційної скарги; дата надсилання судової справи до апеляційного суду); 

список автоматично розподілених судових справ (єдиний унікальний номер судової справи;дата надходження судової справи; дата визначення складу суду; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи);

інформація щодо стадій розгляду судових справ (назва суду; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження; дата реєстрації; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи; стадія розгляду судової справи; звіт про автоматизований розподіл судової справи).

(підпункт 2.8.4. пункту 2.8. доповнено абзацом п’ятим

згідно рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

            Не оприлюднюється інформація щодо сторін та суті судової справи, якщо таке обмеження встановлено чинним законодавством.

Списки формуються автоматично на підставі внесеної до АСДС інформації.

 

2.9.  Централізоване зберігання процесуальних та інших документів,

виготовлених у суді

2.9.1.     Електронні примірники судових рішень та інших документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів АСДС, надання та позбавлення права доступу до неї (в тому числі визначення уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ), розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера АСДС та інших умов, що впливають на функціонування АСДС відповідно до цих Засад, протокол передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді створюються в АСДС із застосуванням вбудованого редактору текстів з використанням спеціальних шаблонів, які передбачають використання відповідних полів вводу показників із переліку відомостей про судову справу (перелік показників передбачається змістом кожного окремого документа).

Електронний примірник кожного документа зберігається в АСДС в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.

Доступ для коригування зазначених документів автоматично блокується АСДС.

З метою ідентифікації документа та його швидкого пошуку в АСДС для кожного документа автоматично формується унікальний ідентифікатор. Структура унікального ідентифікатора є такою: код бази даних суду, унікальний ідентифікатор документа в базі даних суду, тип документа та тип юрисдикції.

У такий спосіб створюються оригінали електронних документів суду, які зберігаються в базі даних АСДС та надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних.

2.9.2.     Електронна картка судової справи разом з електронними документами, що додані до картки судової справи, автоматично пересилаються до центральної бази даних не рідше одного разу на дві години.

 

2.10.    Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ

2.10.1.  Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

2.10.2.  Надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ здійснюється АСДС в автоматичному режимі відповідно до регламентів, затверджених спільними наказами ДСА України та відповідних державних органів і установ.

 

2.11.    Підготовка статистичних даних

2.11.1.  АСДС забезпечує:

введення у повному обсязі первинних даних про судові справи відповідними користувачами АСДС;

перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю введених первинних даних про судові справи;

формування статистичних звітів в автоматичному режимі на підставі наявних в АСДС даних;

перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю статистичних звітів суду.

2.11.2.  Електронний примірник кожного статистичного звіту зберігається в АСДС в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП уповноваженої особи суду.

Доступ для коригування зазначеного статистичного звіту автоматично блокується АСДС.

            Для кожного статистичного звіту АСДС автоматично формується унікальний ідентифікатор.

 

III. Забезпечення безпеки АСДС та моніторинг її функціонування

3.1.  Забезпечення захисту інформаційних ресурсів АСДС здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

3.2.  Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів АСДС здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення і технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

3.3.  Для підтримки працездатності АСДС, моніторингу її функціонування суд надсилає до адміністратора автоматизованої системи базу даних АСДС не пізніше наступного робочого дня після отримання від адміністратора автоматизованої системи відповідного запиту.

3.4.  Доручення адміністратора автоматизованої системи щодо порядку функціонування автоматизованої системи в суді є обов’язковими до виконання.

3.5.  Збори суддів суду за необхідності заслуховують керівника апарату суду з питань функціонування АСДС, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження суддів.

3.6.  Інформація щодо стану навантаження на кожного суддю суду є відкритою для суддів суду та не може бути обмежена.

 

 Прикінцеві та перехідні положення

4.1.   Ці Засади набирають чинності та застосовуютьсяз дня їх затвердження зборами суддів суду.

Зміни до цих Засад можуть бути внесені зборами суддів суду та набирають чинності і застосовуються з дати прийняття відповідного рішення.

4.2.  Робота щодо наповнення та використання інформації в АСДС здійснюється після створення правових умов (видання керівником апарату суду наказів про визначення прав користувачів АСДС) та впровадження і налагодження програмно-технічних засобів для забезпечення функціонування підсистем на кожному автоматизованому робочому місці.

4.3. Установити, що зміни, внесені до абзацу першого підпункту 2.3.50. пункту 2.3. цих Засад, вводяться в дію з 01 серпня 2016 року.

(пункти 4.1.-4.3. Розділу IV Прикінцеві та перехідні положення

 у редакції рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до підпункту 2.3.27 пункту 2.3

 


Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): _____________________________
                                                                                                              

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.


 

Додаток 2

до підпункту 2.3.29 пункту 2.3

 


Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                                              

Склад колегії суддів:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави автоматичного визначення складу колегії:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 


 

Додаток 3

до підпункту 2.3.30 пункту 2.3

 


Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                                                  

Склад колегії суддів:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

Нові (замінені, вилучені) судді:

________________________________

________________________________

________________________________

Підстави автоматичної зміни складу колегії:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.


 

Додаток 4

до підпунктів 2.3.32, 2.3.37 пункту 2.3

 

Протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді

Найменування суду___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Запасний (слідчий) суддя: __________________
                                                                     

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 


 

Додаток 5

до підпункту 2.3.34 пункту 2.3

 

Протокол заміни основного судді запасним суддею

Найменування суду ___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основного суддю: _________________ замінено запасним суддею ____________________
                                                                                                                                      

Підстави заміни основного судді запасним суддею:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 


 

Додаток 6

до підпункту 2.3.43 пункту 2.3

 

Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду

Найменування суду___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                               

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави передачі:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.


 

Додаток 7

до підпункту 2.3.48 пункту 2.3

 

________________________
(назва суду)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___________
      (дата) 

№ _____ 

Щодо призначення повторного
автоматизованого розподілу

судових справ

Обґрунтування призначення проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1. Відповідно до пункту ________ Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначити повторний автоматизований розподіл судової справи № __________.

2. __________________________________________________________________________________
                                                   (відповідальна особа суду: посада, прізвище, ім’я, по батькові)
прийняти це розпорядження до виконання під підпис.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
___________________________________________________________________________________.
                                      (відповідальна особа суду: посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Керівник апарату

Ознайомлений____________
                                   (підпис) 

________________________
     (прізвище, ім’я, по батькові) 

 


 

Додаток 8

до підпункту 2.3.49 пункту 2.3

 


Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                             

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 


 

Додаток 9

до підпункту 2.3.50 пункту 2.3

 

Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Запасний (слідчий) суддя: __________________
                                                       

Підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 


 

Додаток 10

до підпункту 2.3.55 пункту 2.3

 


Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Автоматизований розподіл не відбувся з причин:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 


 

Додаток 11

до підпункту 2.5.5 пункту 2.5

 

Протокол автоматичного визначення присяжних

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основні присяжні:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

Запасні присяжні:

 ________________________________

 ________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

до підпункту 2.6.3 пункту 2.6

 

Протокол автоматичного визначення народних засідателів

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Народні засідателі:

1. ________________________________

2. ________________________________

Підстави виключення народних засідателів (за наявності):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

(Засади доповнено Додатком 12

згідно рішення зборів суддів від 11.01.2016 року № 1/5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

до підпункту 2.3.50. пункту 2.3. 

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями

 

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

Головуючий суддя (суддя-доповідач*): ____________________________

 

Склад колегії суддів (за наявності):____________________________________

 

Нові (замінені, вилучені) судді:_________________________________________
                                                       

Підстави проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

*Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України

 

(Засади доповнено Додатком 13

згідно рішення зборів суддів від 14.03.2016 року № 5/3)